Rzeczoznawca budowlany to osoba uprawniona do wykonywania samodzielnych ekspertyz budowlanych, czyli miarodajnych opinii technicznych, których zadaniem jest zweryfikowanie prawidłowości rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych.

Zawód rzeczoznawcy budowlanego reguluje ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku. Precyzuje ona, że rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba co najmniej z tytułem inżyniera, która posiada nieograniczone uprawnienia budowlane i co najmniej 10-letni dorobek praktyczny. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy skutkuje wpisaniem do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych, który jest ogólnodostępny.

 

Co robi rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany zajmuje się przygotowywaniem ekspertyz budowlanych. Samodzielnie dobiera metodę badawczą, dokonuje oględzin, wykonuje niezbędne obliczenia i pomiary oraz formułuje wnioski. Ekspertyza budowlana przyjmuje postać dokumentu, który szczegółowo przedstawia stan techniczny budynku. Rzeczoznawca budowlany bierze pod uwagę nie tylko zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i wykorzystane materiały, ale również poprawność rozprowadzenia instalacji czy przeprowadzenia prac wykończeniowych. Fachowe wsparcie rzeczoznawcy budowlanego pozwala wykryć usterki i zaniedbania, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu użytkowników budynku. Rzeczoznawca nie tylko wykryje usterki, ale także poda ich przyczynę, ewentualne skutki i proponowane metody zapobiegawcze.

Rzeczoznawca budowlany wydaje opinie techniczne i ekspertyzy nie tylko w zakresie konstrukcji budowlanych, ale również mostowych, kolejowych, drogowych, telekomunikacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Bardzo interesują dziedziną działalności rzeczoznawców budowlanych jest sektor zabytków. Rzeczoznawca budowlany może dodatkowo wykonywać funkcję biegłego sądowego lub występować w charakterze doradcy inwestycyjnego. Wiedza rzeczoznawcy budowlanego jest bardzo często niezbędna do sporządzenia wyceny nieruchomości. Rzeczoznawcy budowlani przeprowadzają ponadto okresowe przeglądy oraz kontrole obiektów budowlanych.

Kiedy warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego?

Rzeczoznawca budowlany najczęściej wykonuje ekspertyzy budowlane na zlecenie firm lub klientów indywidualnych. Można skorzystać z jego pomocy przy ustalaniu wartości nieruchomości w transakcjach kupna sprzedaży oraz w trakcie postępowań sądowych o podział spadku lub dziedziczenie. Przed zakupem budynku mieszkalnego lub użytkowego warto zasięgnąć fachowej porady o jego stanie technicznym. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości i wyeliminuje ryzyko nietrafionej inwestycji.

Warto również zdawać sobie sprawę, że zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym istnieją sytuacje, w których sporządzenie ekspertyzy budowlanej przez rzeczoznawcę budowanego jest obligatoryjne. Zaliczamy do nich przede wszystkim uszkodzenie konstrukcji nośnej budynku, przykładowo w wyniku pożaru lub powodzi. To jednak nie wszystko. Do rzeczoznawcy budowlanego musi się udać każdy właściciel budynku, który chce zmienić sposób jego użytkowania lub planuje prace modernizacyjne.

Czym zajmuje się rzeczoznawca budowlany?